HELICON CS

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van de offertes van Helicon Conservation B.V. (hierna te noemen: HELICON) en de overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgovereenkomsten, aangegaan met HELICON door de koper/opdrachtgever, hierna te noemen Opdrachtgever.
1.2 In geval bijzondere bepalingen zijn opgenomen in een separate overeenkomst, bijvoorbeeld bij risicovolle opdrachten, dan prevaleren die bepalingen boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
1.3 HELICON zal als een goed huisvader voor de eigendommen van Opdrachtgever zorgdragen.
1.4 Onder de hierna te noemen term ‘Werkzaamheden’ wordt onder meer verstaan: conservering, restauratie, advisering, levering en diensten, die in het kader van de opdracht worden overeengekomen.
1.5 Waar in deze voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook ieder andere vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
1.6 HELICON is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor lopende opdrachten, zullen wijzigingen/aanvullingen pas geeffectueerd worden nadat HELICON en Opdrachtgever hierover overeenstemming hebben bereikt.

Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De aan een offerte verbonden kosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever, mits dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.
2.3 Kosten voor een vooronderzoek dat nodig is alvorens HELICON een offerte kan opstellen, worden vooraf door HELICON geoffreerd aan Opdrachtgever.
2.4 Offertes van HELICON zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij, naar beste weten, alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het vooronderzoek heeft verstrekt.

Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tot het verrichten van Werkzaamheden komt eerst tot stand nadat Opdrachtgever de overeenkomst voortvloeiend uit de offerte heeft bevestigd en deze daarna ook door HELICON is bevestigd, dan wel nadat HELICON gestart is met de uitvoering  van de opdracht.
3.2 De door HELICON aangegane verplichting kan het karakter van een inspanningsverplichting hebben. Het tot stand brengen van een vooraf bepaald resultaat kan in die gevallen niet worden gegarandeerd.
3.3 HELICON zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.4 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de aangeboden werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden vanwege aan de opdracht gerelateerde factoren, dan is HELICON gehouden dit aan Opdrachtgever mede te delen. In overleg tussen Opdrachtgever en HELICON wordt bepaald of de overeenkomst – in al dan niet gewijzigde vorm – wordt voortgezet. Het resultaat van dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd en door betrokkenen ondertekend.
3.5 HELICON en Opdrachtgever hebben in de in lid 3.4 bedoelde situatie het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zijn de tot dan toe gemaakte kosten en/of gederfde winst van HELICON voor rekening van Opdrachtgever.

Intellectuele eigendomsrechten
4.1 HELICON behoudt zich alle eigendomsrechten voor op de door hem verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s.  Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan HELICON.
4.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de in 4.1 bedoelde items is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HELICON. Exploitatie ervan is niet toegestaan.
4.3 Voor elke handeling in strijd met het in voorgaande lid bedoelde, is Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van HELICON om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Wijzigingen in de opdracht
5.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze, of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden, of te wijzigen.
5.2 Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium en/of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal HELICON dit Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk melden.
5.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht, of uitvoering van de opdracht ontstaat door toedoen, of nalaten van Opdrachtgever – althans door omstandigheden die voor zijn risico komen – zal HELICON de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.

Prijzen en betaling
6.1 Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW.
6.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten, zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze, tenzij anders overeengekomen, afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die HELICON noodzaakt tot tariefaanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
6.3 Overeenkomsten worden altijd afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen.
6.4 Indien tijdens de duur van een project de beloning van projectmedewerkers hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege, of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift; dan wel de werkgeverslasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
6.5 Door HELICON te maken kosten die zijn veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van Opdrachtgever, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.6 Indien niet anders overeengekomen, zal bij het uitvoeren van de opdracht de facturering maandelijks plaatsvinden en wel in de eerste week van de lopende maand.
6.7 HELICON is gerechtigd vooruitbetaling te vragen.
6.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, of betaling op te schorten.
6.9 Claimperiode: Opdrachtgever krijgt tot twee weken na datum levering de tijd om een dispuut op te werpen.
6.10 Betaaltermijn is 21 dagen. Na overschrijding kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten voortvloeiend hieruit worden verhaald op Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door HELICON geleverde zaken, verwerkt of onverwerkt, blijven uitsluitend eigendom van HELICON totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
7.2 In het geval dat Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HELICON niet nakomt, is HELICON gerechtigd de geleverde zaken als bedoeld in 7.1 op te eisen. Opdrachtgever dient HELICON hiertoe in de gelegenheid te stellen.

Leveringstermijnen
8.1 Door HELICON opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en zullen nooit kunnen gelden als een fatale termijn.
8.2 Een opdracht zal zijn voltooid op het tijdstip waarop HELICON dit aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.

Vervoer en emballage
9.1 Voorwerpen die vallen onder Opdracht worden, tenzij anders overeengekomen, gezamenlijk door Opdrachtgever en HELICON in- en uitgepakt.
9.2 Voorwerpen reizen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.3 Indien naar het oordeel van HELICON speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de voorwerpen, worden de kosten van emballage doorberekend. Emballage speciaal gemaakt voor voorwerpen wordt niet teruggenomen.

Onderaannemers
10.1 HELICON is gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde Onderaannemers, tenzij uitdrukkelijk anders door Opdrachtgever wordt aangegeven.
10.2 Indien voormelde derden en/of Onderaannemers door partijen buiten de overeenkomst worden aangesproken ter zake van werkzaamheden, waartoe zij door HELICON worden/werden gebruikt, is ten behoeve van hen bedongen dat zij zich kunnen beroepen op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting, of beperking van aansprakelijkheid.

Samenstelling uitvoeringsteam
11.1 HELICON kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het uitvoerende team wijzigen.
11.2 De onder 11.1 gemelde wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
11.3 Een wijziging van het team kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met HELICON plaatsvinden. Gevolgen, zonder uitzondering, als gevolg van een wijziging op verzoek van Opdrachtgeverzijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
12.1 HELICON is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van, door Opdrachtgever te bewijzen grove schuld, of opzet aan de zijde van de HELICON zelf. Een eventuele aansprakelijkheid, met een maximumbedrag van € 5.000,- per gebeurtenis, is niet verdergaand dan de dekking, waarop HELICON uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst aanspraak kan maken. HELICON is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
12.2 De aansprakelijkheidsperiode van Helicon vangt aan vanaf het moment van de inontvangstneming van de zaken als omschreven in de opdracht tot aan het moment van de aflevering aan  Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen. Verricht Helicon werkzaamheden zonder dat hij zaken fysiek in ontvangst neemt, dan vangt voormelde aansprakelijkheidsperiode aan op het moment dat Helicon fysiek met betrekking tot deze zaken werkzaamheden verricht en eindigt die telkens wanneer deze werkzaamheden worden onderbroken, of zijn geëindigd.
12.3 HELICON is niet aansprakelijk voor de kosten, schade dan wel interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
.vervoer van voorwerpen van Opdrachtgever;
.gebreken, al dan niet verborgen, zoals deze voorkomen in behandelde voorwerpen, nadat het project door HELICON is afgeleverd.
12.4 HELICON is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verstrekte adviezen mits deze door derden en onder supervisie van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
12.5 Doordat de waarden van de voorwerpen en/of de collecties sterk uiteenlopen is het voor HELICON niet mogelijk hier een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hierdoor kan HELICON slechts een beperkte aansprakelijk op zich nemen zoals omschreven in punt 12.1.

Reclames
13.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering de resultaten grondig te inspecteren op gebreken en nalatigheden en bij aanwezigheid daarvan HELICON terstond schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen.
13.2 HELICON dient te allen tijde in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren en de gelegenheid te worden geboden voor eventueel herstel zorg te dragen.
13.3 HELICON kan nooit garanderen dat het door de Opdrachtgever beoogde resultaat behaald wordt.

Overmacht
14.1 Buitengewone omstandigheden, zodanig dat van een der partijen in redelijkheid geen nakoming kan worden verlangd, gelden voor de partijen als overmacht. In geval van overmacht is zowel HELICON als Opdrachtgever gerechtigd om, of de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
14.2 Onder buitengewone omstandigheden zijn onder meer te verstaan; gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, natuurrampen, belemmeringen in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog etc.

Annulering
15.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. De annulering dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
15.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht HELICON de reeds aangeschafte materialen, grondstoffen en eventueel gemaakte arbeidskosten te vergoeden. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden HELICON de door hem geleden schade te vergoeden ten gevolge van geleden verlies en/of gederfde winst en HELICON te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden, als gevolg van annulering van de opdracht.
15.3 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft HELICON vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag van de opdracht als uitgangspunt wordt gehanteerd.
15.4 HELICON behoudt zich onverminderd het voorgaande alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen

Duur en afsluiting van de opdracht
16.1 De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van HELICON, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die HELICON verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. HELICON kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
16.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient Opdrachtgever HELICON hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
16.3 Bij overschrijding van enig overeengekomen betalingstermijn zal de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Alle kosten die voortvloeien uit inning van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Toepasselijk recht
17.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in voorkomend geval worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

COLLECTIE & ZORG

SERVICES

▲ Collectiebeheer op locatie: projectmatig/incidenteel of op basis van een contract/structureel

▲ Collectieopslag en -beheer bij Helicon; incidenteel/structureel

▲ Collectieonderhoud en onderhoudscontracten

▲ Collectie(s) inpakken, ompakken en verhuizen

▲ Quarantaine faciliteiten

▲ Luchtkiemgetal-metingen, rapportage

▲ Trainingen en cursussen (link naar cursuspagina)

HELICON CS

ONZE SPECIALISATIES

In het brede werkveld van collectiezorg bestempelt Helicon twee vakgebieden als absolute prioriteit:

Omdat:

  • De schaderisico’s die uw collectie in deze loopt enorm zijn;
  • De kosten als gevolg van een calamiteit gigantisch zijn en;
  • Voorkomen is te allen tijde beter dan genezen is!

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: