CLUSTER

GEBOUW & DEPOT

Goede zorg voor een collectie begint bij een goede bewaaromgeving. Of anders gezegd; een slechte bewaaromgeving is bijna een garantie voor collectieschade. Met de kennis, kunde en ervaring in huis, is Helicon is staat om de vraag of een gebouw, een depot ‘goed’ is, te beantwoorden. En dan niet om dat wij ‘vinden’ dat het goed is, maar omdat wij het objectief meetbaar en toetsbaar kunnen aantonen.

Het uitgangspunt, ook bij de ontwikkeling van een depot, is te allen tijde de collectie; het (toekomstig) gebruik ervan; de verschijningsvorm; de bewaareisen; etc. Uiteraard worden daarnaast ook andere factoren, eisen wel degelijk meegenomen, zoals o.a. de ecologische voetprint van het gebouw en het energieverbruik.

Voor de inrichting van een depot baseren wij ons advies op volumestudies, de benodigde condities en wegingsfactoren die wij zelf hebben ontwikkeld en die zich inmiddels in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Het stelt ons in staat om een onafhankelijk en tegelijk feitelijk onderbouwd advies uit te brengen.

Wilt u meer weten over Gebouw & Depot, of in dat kader, klimaatbeheer, of heeft u een (advies-)vraag voor ons? Neem contact op met:

Marzia Loddo, Consultant (Engels sprekend)
m.loddo@helicon-cs.com
Tel +31 (0)71 30 30 940

“Goede zorg voor een collectie begint
bij een goede bewaaromgeving.”

ONZE EXPERTISE

GEBOUW

Helicon ondersteunt organisaties en overheden in verbouwings- of nieuwbouwtrajecten voor collectie beherende gebouwen. We doen dat zowel als liaison tussen de gebruiker en het bouwbedrijf, maar ook als begeleider van het proces van aanbesteding en alle stappen die daarbij horen. Wij adviseren over het programma van eisen voor een nieuw gebouw en toetsen de voorgestelde aanpassingen aan een bestaand gebouw. 

ONZE EXPERTISE

DEPOT

Een goed depot is een veilige bewaarplaats voor erfgoed. Het houdt zoveel mogelijk rekening met alle schadefactoren die het verval van ‘het object’ beïnvloeden. De bewaarplaats dient een omgeving te bieden waar uiteindelijk alleen nog autonoom verval daadwerkelijke degradatie veroorzaakt. Wij kunnen een nieuw-, of verbouwtraject (van locatie- tot collectiescreening en volumestudies; van voorlopig ontwerp en inrichtingsplan tot definitief ontwerp) uitvoeren, of zo u wenst, begeleiden. Ook kunnen wij het projectmanagement van een nieuwbouw voor onze rekening nemen. Wij treden in dat geval op als aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever, als de leverancier(s), de aannemer en andere belanghebbenden. Aan de hand van het ontwerp, het budget en de planning, wordt de depotoplossing gerealiseerd. In de functie van leverancier kunnen wij bijvoorbeeld het PauseBox® concept aanbieden. Onder de noemer ‘Collection Care as a Service’ bieden we ook nog eens onze diensten als collectieverzorger, -beheerder aan.

ONZE EXPERTISE

PauseBox®

Helicon heeft een eigen depotconcept ontwikkeld: Pausebox®. De PauseBox® is een kant-en-klare depotoplossing voor alle verschillende erfgoedcollecties. Het biedt een optimale bewaaromgeving die een minimale investering vereist, terwijl de exploitatiekosten enorm laag zijn.

Het concept PauseBox® is gestoeld op het ‘in pauzestand zetten’ van een collectie. Het is namelijk niet de opslag zelf die een collectie schade berokkent; het zijn de (voortdurend) wisselende condities in het depot die de meeste impact hebben. 

Door een collectie in een veilige omgeving te plaatsen waar nagenoeg geen verstoringen zijn, hoeft ook niet gecorrigeerd te worden. De PauseBox® is zodanig geconstrueerd dat temperatuur en relatieve luchtvochtigheid vrijwel constant (uiteraard binnen de wettelijk vastgestelde marges) worden gehouden, terwijl zonlicht, vervuiling, insecten, schimmels worden buitengesloten. De PauseBox® kan in ‘ieder gebouw’ worden geplaatst.

Op zoek naar een totaaloplossing voor bewaring en beheer geheel extern? Kijk eens op de website van European Conservation Center (ECC).

ONZE EXPERTISE

KLIMAATBEHEER

Een belangrijke voorwaarde voor een goede bewaarplaats is een goed klimaatbeheer; ‘Een set aan maatregelen om de relatieve luchtvochtigheid (RV), de temperatuur en de luchtstromen in het depot te beheersen zodat degradatie, verval van de collectie zoveel als mogelijk wordt voorkomen‘.

Klimaatbeheer start altijd met het hebben van een klimaatvisie. In het visiedocument staat beschreven welke keuze een instelling op het gebied van klimaat heeft gemaakt, dan wel wenst te maken. Deze keuzes kunnen gebaseerd zijn op wetten en normen, maar uiteraard ook op het eigen ambitieniveau; de eigen wensen, eisen die de instelling stelt. Alvorens de ambities vast te leggen, is het echter noodzakelijk om vast te stellen wat de huidige condities zijn, maar ook om de collectie, het gebouw zelf en de organisatie te typeren. Dit gebeurt in een klimaataudit. De resultaten van de audit worden afgezet tegen de klimaatvisie (de gemaakte keuzes). Hieruit volgen uiteindelijk aanbevelingen, eventueel te nemen maatregelen om de klimaatvisie ook daadwerkelijk te realiseren.

Indien de maatregelen zodanig ingrijpend zijn, kan worden overwogen een klimaatsimulatie uit te voeren. Met behulp van modellering kunnen de voorgestelde maatregelen worden getoetst; wordt de klimaatvisie daadwerkelijk met de voorgestelde maatregelen gerealiseerd?

Het uiteindelijk implementeren van het klimaatbeheer gebeurt aan de hand van een klimaatbeheersplan. Een integraal onderdeel van dit plan is de klimaatmonitoring.

Geeft de klimaatvisie het lange termijnplan aan; het klimaatbeheersplan moet jaarlijks gecontroleerd, geëvalueerd worden om indien gewenst, bij te kunnen sturen.

Helicon beschikt over de kennis en de kunde om het gehele proces voor en samen met u uit te voeren.

Helicon Conservation Support is trots te mogen werken voor diverse musea, archiefinstanties, gemeenten, instellingen en particulieren.

Archeologische Dienst, Nijmegen
Provincie Gelderland
ING Bank

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: